Pozvánka na řádnou valnou hromadu Saparia a.s.

Home / Pozvánka na řádnou valnou hromadu Saparia a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Řádná valná hromada akcionářů společnosti Saparia a.s., se sídlem Praha 4, Libušská 319/126, IČ 26117649, se koná v pátek 5. 3. 2021 v 10:00h v zasedací místnosti společnosti, 5. patro, V Lužích 735/6, 14200 Praha 4 s následujícím programem:

 1. Zahájení a zvolení orgánů valné hromady.
 2. Změna stanov společnosti týkající se rozhodnutí valné hromady o nakládání s majetkem společnosti a usnesení představenstva o schválení plateb, aby odpovídala současným situacím.
  2.1 Navrhuje se zrušit bod 17.9 stanov společnosti a upravit omezení nakládáním s majetkem společnosti pouze u představenstva společnosti změnou bodu 22.6 tak, že: představenstvo může rozhodnout o nakládání s majetkem společnosti (i) v hodnotě do 10 mil. Kč většinou všech hlasů (tj. minimálně 5 hlasů), (ii) v hodnotě do 300 mil Kč ¾ většinou všech hlasů (tj. minimálně 7 hlasů), a (iii) nad 300 mil Kč jen se souhlasem valné hromady (přijaté prostou většinou hlasů). Navrhuje se upravit rozhodování o nakládání s majetkem společnosti, resp. omezení pro představenstvo
  tak, aby to lépe odpovídalo aktuálnímu stavu řízení společnosti.
 3. Projednání o právním postupu ve vymáhání 3 pohledávek vůči Masospolu: kupní ceny za koupi areál Masospol v roce 1999, zhodnocení areálu a správy areálu Masospol.
  Představenstvo seznámí akcionáře s postupem uplatnění a vymáhání pohledávek společnosti vůči Masospol.
 4. Projednání výdaje ve výši cca 200 milionu Kč pro dohodu o vyrovnání ve věci žalob s Masospolem.
  Představenstvo seznámí akcionáře s možností uzavření dohody o vyrovnání s Masospolem, a to s nákladem ve výši cca 200 mil Kč pro Společnost.
 5. Projednání o možnostech získání peněžních prostředků a způsobu účasti na případné dražbě areálu Masospol.
  Představenstvo seznámí akcionáře s možnostmi získání finančních prostředků nezbytných pro případnou účast společnosti při dražbě areálu Masospol.
 6. Schválení návrhu akcionáře Vu Xuan Thu o převodu 8 jeho akcí na svého syna.
  Představenstvo navrhuje schválit převodu 8 akcií společnosti z akcionáře Vu Xuan Thu na jeho syna.
 7. Ukončení valné hromady.
  Společnost umožňuje každému akcionáři, aby kdykoliv od doručení této pozvánky nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov – viz. bod 2 programu valné hromady.
  Na valné hromadě je možno se účastnit i hlasovat online prostřednictvím technických prostředků – aplikace Google meet, a to vždy tak, aby společnost mohla ověřit totožnost osoby oprávněné
  vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo.
  Korespondenční hlasování se nepřipouští.

45 minut před zahájením valné hromady zašle zaměstnanec společnosti Nguyen Viet Cuong odkaz akcionářům na email k online účasti.
Akcionáři předem kontaktují pana Nguyen Viet Cuong ke zkoušce spojení na Google meet (telefon +420 777663886, email: saparia01@gmail.com).

V Praze dne 1. 2. 2021
ZA PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI SAPARIA

Hoang Đinh Thang
předseda představenstva

Tran Nhuan Tam
místopředsedapředstavenstva